Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bedrijfsafval Nederland

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1.    Bedrijfsafval Nederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Tolnasingel 1, 2411 PV te Bodegraven.

2.    Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bedrijfsafval Nederland een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.    Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4.    Partijen: Bedrijfsafval Nederland en de wederpartij gezamenlijk.

5.    Overeenkomst: iedere tussen Bedrijfsafval Nederland en de wederpartij tot stand gekomen (service)overeenkomst waarmee Bedrijfsafval Nederland zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het doen inzamelen en verwerken van afval, de verkoop van containers en/of de verhuur van containers.

6.    Serviceovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, aangegaan voor bepaalde tijd, waarmee Bedrijfsafval Nederland zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het door een afvalinzamelaar regelmatig laten inzamelen en verwerken van afval.

7.    Afvalinzamelaar: de derde partij die in het kader van een serviceovereenkomst, door tussenkomst van Bedrijfsafval Nederland, voor de feitelijke afvalinzameling en -verwerking zorgdraagt.

8.    Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bedrijfsafval Nederland en iedere tot stand gekomen overeenkomst.

2.    De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.    Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

4.    Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.    Elk aanbod van Bedrijfsafval Nederland is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.

2.    De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Bedrijfsafval Nederland dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3.    De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Bedrijfsafval Nederland dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4.    Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Bedrijfsafval Nederland, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bedrijfsafval Nederland anders aangeeft. Bedrijfsafval Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om de overeenkomst slechts aan te gaan op basis van ondertekening door de wederpartij, van een door Bedrijfsafval Nederland ter zake opgemaakte schriftelijke (service)overeenkomst. Mondelinge toezeggingen direct of indirect door Bedrijfsafval Nederland gedaan, binden Bedrijfsafval Nederland niet.

5.    Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | SERVICEOVEREENKOMST

1.    De serviceovereenkomst voorziet in het regelmatig inzamelen en verwerken van een of meerdere soorten afvalstoffen door een door Bedrijfsafval Nederland aangewezen afvalinzamelaar. De ledigingsdagen worden bij aanvang van de serviceovereenkomst zoveel mogelijk in onderling overleg vastgesteld, waarna de wederpartij een afvalinzamelingskalender ontvangt waarin de ledigingsdagen zijn vermeld.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de afvalinzamelaars die Bedrijfsafval Nederland bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze afvalinzamelaars, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Bedrijfsafval Nederland, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.

3.    Indien afvalinzamelaars hun aansprakelijkheid in verband met de afvalinzameling en -verwerking wensen te beperken, gaat Bedrijfsafval Nederland ervanuit, en bedingt Bedrijfsafval Nederland zo nodig bij deze, dat de met hem gesloten serviceovereenkomst de bevoegdheid inhoudt om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de wederpartij te aanvaarden.

Looptijd, opzegging en exclusiviteit

4.    De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, na verstrijken waarvan de serviceovereenkomst steeds stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij de serviceovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.

5.    De serviceovereenkomst eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken.

6.    In geval de wederpartij de serviceovereenkomst tussentijds beëindigt, is zij gehouden Bedrijfsafval Nederland de schade te vergoeden die Bedrijfsafval Nederland dientengevolge lijdt. Deze schade wordt begroot op het bedrag waarop Bedrijfsafval Nederland (naar verwachting) aanspraak had gemaakt indien de serviceovereenkomst op reguliere wijze had voortgeduurd en was geëindigd.

7.    Het is de wederpartij gedurende de looptijd van de serviceovereenkomst niet toegestaan om met betrekking tot de soorten afvalstoffen waarin de serviceovereenkomst voorziet, vergelijkbare overeenkomsten met derden aan te gaan.

8.    In geval de wederpartij het bepaalde in het vorige lid overtreedt, is zij aan Bedrijfsafval Nederland een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ter grootte van 10% van de in de twaalf maanden voorafgaand aan de overtreding aan de wederpartij uit hoofde van de serviceovereenkomst gefactureerde bedragen, zulks met een minimum van € 2.500,- (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro), een en ander onverminderd het recht van Bedrijfsafval Nederland om de serviceovereenkomst te ontbinden en vergoeding van de volledige schade te vorderen.

9.    Bedrijfsafval Nederland is gerechtigd om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de serviceovereenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard en samenstelling van de afvalstoffen, wijzigingen van inzamel- of verwerkingsmethodiek of indien wet- en/of regelgeving dit vereisen. De wederpartij wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk door Bedrijfsafval Nederland in kennis gesteld, onder vermelding van een eventuele wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen prijzen.

Prijzen en meerwerk

10. De serviceovereenkomst vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder begrepen kan zijn een vast tarief per maand, een vast tarief per extra lediging en/of een vast tarief per container die gedurende de serviceovereenkomst wordt geplaatst, gewisseld en/of afgevoerd.

11. Indien en voor zover de prijzen op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dienen de opgegeven prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door de afvalinzamelaar c.q. Bedrijfsafval Nederland in het kader van de serviceovereenkomst verrichte prestaties en gemaakte kosten, zullen dan op basis van nacalculatie aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

12. De door Bedrijfsafval Nederland opgegeven prijzen zijn in euro en exclusief eventueel meerwerk en btw.

13. Bedrijfsafval Nederland behoudt zich het recht voor om de door hem opgegeven prijzen tijdens de duur van de serviceovereenkomst te verhogen indien de kosten voor Bedrijfsafval Nederland toenemen als gevolg van buiten zijn invloedssfeer liggende omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van een stijging van belastingen of andere heffingen van overheidswege, loon- en/of brandstofkosten, grondstof- en/of energieprijzen en/of afvalverwerkingsprijzen.

14. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Bedrijfsafval Nederland gerechtigd om periodiek, doch in ieder geval tweemaal per jaar, de overeengekomen prijzen aan te passen conform het indexcijfer zoals vastgesteld door de NEA, TLN of het CBS, zulks ter keuze van Bedrijfsafval Nederland.

15. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Bedrijfsafval Nederland zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

16. Indien na het sluiten van de serviceovereenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor haar rekening, zulks onverminderd het bepaalde in lid 13.

17. De afvalinzamelaar behoudt zich het recht voor om meerwerk uit te voeren indien dit naar zijn oordeel in belang is van de wederpartij en/of noodzakelijk is voor een deugdelijke uitvoering van de serviceovereenkomst. De kosten van dit eventuele meerwerk komen voor rekening van de wederpartij.

Afvalinzameling

18. De wederpartij kan de containers uitsluitend ter lediging of wisseling aanbieden op de in de serviceovereenkomst vermelde servicelocatie. Op ledigingsdagen, zoals op de afvalinzamelingskalender vermeld, dienen de containers om 8.00 uur ’s-ochtends op de daartoe aangewezen plek buiten te zijn geplaatst.

19. De wederpartij is verplicht om in het kader van de serviceovereenkomst uitsluitend de door Bedrijfsafval Nederland voorgeschreven containers te gebruiken.

20. De wederpartij is gehouden om Bedrijfsafval Nederland steeds tijdig in kennis te stellen van alle informatie, gegevens en bescheiden waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat die voor de uitvoering van de serviceovereenkomst van belang kunnen zijn.

21. De wederpartij staat ervoor in dat steeds de juiste afvalstoffen in de daarvoor bestemde container worden gedeponeerd; in containers die bestemd zijn voor de inzameling van specifieke stoffen, zoals bijvoorbeeld glas, papier, textiel en verpakkingen, mogen uitsluitend die specifieke stoffen worden gedeponeerd.

22. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid staat de wederpartij ervoor in dat de door haar ter lediging of wisseling aangeboden containers nimmer radioactief materiaal of radioactief afval bevatten.

23. De afvalinzamelaar heeft het recht om de afvalinzameling geheel naar eigen inzicht uit te voeren.

24. De wederpartij staat ervoor in dat de door medewerkers van de afvalinzamelaar te betreden terreinen en gebouwen van de wederpartij voor de overeengekomen afvalinzameling deugdelijk, geschikt en veilig zijn en deze terreinen en gebouwen voldoen aan alle ter zake van overheidswege gegeven voorschriften en eventueel door de afvalinzamelaar of Bedrijfsafval Nederland verstrekte aanwijzingen. De wederpartij dient steeds de van overheidswege geldende voorschriften ten aanzien van onder meer arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu in acht te nemen. Voorts dient de wederpartij alle vanwege Bedrijfsafval Nederland en de afvalinzamelaar gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

25. De door Bedrijfsafval Nederland of de afvalinzamelaar opgegeven termijnen van uitvoering van de serviceovereenkomst gelden nimmer als fatale termijnen.

26. De containers dienen zodanig ter lediging of wisseling aan de afvalinzamelaar te worden aangeboden dat verlies, morsen, of wegwaaien van de afvalstoffen wordt voorkomen en dat geen hinder, gevaar of (letsel)schade voor de afvalinzamelaar of derden wordt veroorzaakt.

27. In geval een container naar de mening van de afvalinzamelaar onjuist is beladen of is overbeladen, beladen is met andere afvalstoffen dan is overeengekomen, het transport van de afvalstoffen in strijd is met eisen op grond van vervoersregelgeving en/of indien het inzamelen of transport een gevaar voor zaken, mensen of milieu oplevert of kan opleveren, is de afvalinzamelaar gerechtigd de container niet te ledigen c.q. te wisselen, de afvoer van de container en/of de afvalstoffen te weigeren en/of de container en/of de afvalstoffen retour te zenden aan de wederpartij. Eventuele daaruit voortvloeiende schade, waaronder extra kosten en boetes mede begrepen, komt voor rekening van de wederpartij.

28. Vanaf het moment dat de afvalinzamelaar de afvalstoffen accepteert en de container in ontvangst neemt of ledigt, zijn de afvalstoffen eigendom van de afvalinzamelaar en komen zij voor rekening en risico van de afvalinzamelaar, behoudens het bepaalde in het volgende lid onder b.

29. Indien de wederpartij ten aanzien van het aanbieden van de afvalstoffen aan de afvalinzamelaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen uit de overige leden van dit artikel, is de afvalinzamelaar bevoegd om te zijner keuze:

a.    aan de wederpartij de extra kosten als gevolg van diens tekortkomingen in rekening te brengen; ofwel,

b.    de betreffende afvalstoffen terug te leveren aan de wederpartij ten gevolge waarvan de eigendoms- en risico-overgang ten aanzien van de afvalstoffen geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. De wederpartij is in dat geval verplicht om de in dat verband door de afvalinzamelaar c.q. Bedrijfsafval Nederland geleden schade te vergoeden.

30. De wederpartij zal Bedrijfsafval Nederland vrijwaren van aanspraken van derden, daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten, die voortvloeien uit het niet nakomen door de wederpartij van haar uit de wet of de serviceovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

ARTIKEL 5. | VERHUUR, BRUIKLEEN EN VERKOOP VAN CONTAINERS

1.    Alle door de afvalinzamelaar dan wel Bedrijfsafval Nederland aan de wederpartij ter beschikking gestelde containers zijn en blijven eigendom van de afvalinzamelaar dan wel Bedrijfsafval Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld indien de overeenkomst voorziet in de verkoop van containers. Indien uitdrukkelijk is voorzien dat containers in eigendom aan de wederpartij worden overgedragen, blijven de containers eigendom van de afvalinzamelaar c.q. Bedrijfsafval Nederland totdat Bedrijfsafval Nederland volledige betaling heeft ontvangen van al hetgeen de wederpartij hem uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is.

2.    De containers worden geacht in goede staat aan de wederpartij geleverd te zijn. Eventuele klachten ter zake dienen terstond bij de levering, of indien zulks onder omstandigheden redelijkerwijs niet van de wederpartij kan worden gevergd, binnen twee werkdagen na de levering van de containers aan Bedrijfsafval Nederland te worden meegedeeld, behoudens voor zover de overeenkomst een consumentenkoop betreft, in welk geval de wettelijke klachttermijn toepassing vindt.

3.    De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen en in stand houden van de benodigde vergunningen, ontheffingen en andere publiekrechtelijke goedkeuringen, instemming of toestemming dan wel het voldoen aan enige meldingsplicht voor het verrichten van de plaatsing van de container en daarmee verband houdende werkzaamheden. Bedrijfsafval Nederland en de afvalinzamelaar zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen etc.

4.    Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel is niet van toepassing op verkochte containers.

5.    De wederpartij zal als een goed huisvader voor de verhuurde of in bruikleen gegeven containers zorgdragen en deze op zorgvuldige wijze en volgens de overeengekomen bestemming onderhouden, gebruiken, beladen en reinigen.

6.    Voor alle schade die tijdens de huur of periode van terbeschikkingstelling aan de containers is toegebracht of ontstaan, is de wederpartij volledig aansprakelijk. De wederpartij is in elk geval aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vermissing, verduistering, diefstal, beschadiging en vervreemding van de containers.

7.    Indien een container, behoudens normale slijtage in een mindere staat door de wederpartij wordt teruggeleverd dan waarin ter beschikking is gesteld van de wederpartij, is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Bedrijfsafval Nederland of de afvalinzamelaar gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Bedrijfsafval Nederland c.q. de afvalinzamelaar om vergoeding van de volledige schade te vorderen.

8.    Het is de wederpartij niet toegestaan de containers onder te verhuren of naar een andere locatie te (doen) brengen dan die waar de containers zijn afgeleverd. Voorts is het de wederpartij niet toegestaan om de containers door anderen dan de door Bedrijfsafval Nederland aangewezen afvalinzamelaar(s) te laten ledigen of wisselen.

9.    De wederpartij is verplicht de containers deugdelijk te verzekeren tegen risico’s van diefstal, verduistering, brand en beschadiging. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van de containers dient na ontdekking daarvan onverwijld aan Bedrijfsafval Nederland te worden medegedeeld.

10. Vervanging van containers of reparatie daarvan geschiedt voor rekening van de wederpartij, behoudens voor zover de schade is ontstaan ten gevolge van normale slijtage of door toedoen van de afvalinzamelaar.

11. De containers mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de opslag van de overeengekomen afvalstoffen.

12. De afvalinzamelaar dan wel Bedrijfsafval Nederland is te allen tijde gerechtigd om de containers bij de wederpartij te (doen) inspecteren.

13. Bij het einde van de overeenkomst is Bedrijfsafval Nederland c.q. de afvalinzamelaar gerechtigd zijn containers tot zich te nemen en daartoe de plaats te betreden waar de containers zich bevinden.

 

ARTIKEL 6. | KLACHTEN

1.    De wederpartij is gehouden om iedere klacht omtrent de uitvoering van de overeenkomst door Bedrijfsafval Nederland of de afvalinzamelaar onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van het door haar veronderstelde gebrek, aan Bedrijfsafval Nederland mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen vijf werkdagen aan Bedrijfsafval Nederland schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat Bedrijfsafval Nederland c.q. de afvalinzamelaar ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan, de wederpartij geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van Bedrijfsafval Nederland dan wel de afvalinzamelaar en Bedrijfsafval Nederland c.q. de afvalinzamelaar niet langer aansprakelijk kan worden gehouden voor de eventueel ter zake door de wederpartij geleden schade.

2.    Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij Bedrijfsafval Nederland, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om ter zake nog te reclameren, is komen te vervallen.

3.    Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Bedrijfsafval Nederland c.q. de afvalinzamelaar uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.

4.    Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de verplichting van de wederpartij tot volledige en tijdige betaling, alsmede de verplichting tot verdere nakoming van de overeenkomst, bestaan.

 

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1.    Bedrijfsafval Nederland c.q. de afvalinzamelaar is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop Bedrijfsafval Nederland c.q. de afvalinzamelaar geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen (extreem) slechte weersomstandigheden en tekortkomingen van derden waarvan Bedrijfsafval Nederland c.q. de afvalinzamelaar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.

2.    Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.    Indien Bedrijfsafval Nederland c.q. de afvalinzamelaar bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Bedrijfsafval Nederland gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4.    Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.    Bedrijfsafval Nederland is, indien de tekortkoming van de wederpartij zulks redelijkerwijs rechtvaardigt, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

a.    de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

b.    na het sluiten van de overeenkomst Bedrijfsafval Nederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, de wederpartij verzocht is om zekerheid voor de nakoming te stellen en deze zekerheid binnen een daartoe door Bedrijfsafval Nederland aangezegde redelijke termijn is uitgebleven; dan wel,

c.     de wederpartij in staat van faillissement verkeert, haar onderneming wordt geliquideerd, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard.

2.    Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet zoals bedoeld in lid 1 onder a, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

3.    De wederpartij is verplicht de schade die Bedrijfsafval Nederland ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

4.    Indien Bedrijfsafval Nederland de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 9. | BETALINGEN

1.    Betalingen dienen te geschieden op de door Bedrijfsafval Nederland voorgeschreven wijze, binnen de door Bedrijfsafval Nederland vermelde of aangezegde termijn.

2.    Bedrijfsafval Nederland is gerechtigd om de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

3.    In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

4.    In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij naar redelijkheid door Bedrijfsafval Nederland vast te stellen administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Bedrijfsafval Nederland de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de door Bedrijfsafval Nederland op de factuur vermelde termijn.

5.    Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

6.    Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

7.    In geval van betalingsverzuim van een consument, zal Bedrijfsafval Nederland niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

 

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.    Bedrijfsafval Nederland spant zich in om de uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de wederpartij heeft verbonden na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Bedrijfsafval Nederland treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Bedrijfsafval Nederland schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Bedrijfsafval Nederland na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

2.    Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden, zoals de afvalinzamelaar aan de Bedrijfsafval Nederland kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Bedrijfsafval Nederland ook aan de wederpartij worden tegengeworpen.

3.    Bedrijfsafval Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van kosteloos door hem verstrekte adviezen, evenmin als voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

4.    Mocht Bedrijfsafval Nederland aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Bedrijfsafval Nederland te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient Bedrijfsafval Nederland hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Bedrijfsafval Nederland ter zake vervalt.

5.    Bedrijfsafval Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade die in het kader van de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, rust op de fabrikant of importeur van containers.

6.    De aansprakelijkheid van Bedrijfsafval Nederland is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Bedrijfsafval Nederland betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Bedrijfsafval Nederland nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Bedrijfsafval Nederland afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Bedrijfsafval Nederland dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

7.    Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 6, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Bedrijfsafval Nederland één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

8.    De wederpartij vrijwaart Bedrijfsafval Nederland van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Bedrijfsafval Nederland toerekenbaar is.

9.    In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

10. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bedrijfsafval Nederland.

 

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

1.    Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.    Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

3.    Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Bedrijfsafval Nederland aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.